13/01/2015 CCI-Ivato. Réconciliation Nationale. Ireo fahavalon’ny FAMPIHAVANAM-PIRENENA. FDR.

Réconciliation Nationale et esprit citoyen.

La Réconciliation Nationale est une étape « incontournable » (il faut le faire). Mais, à notre avis,  il faut d’abord règler les urgences et  surtout honorer les paroles données. C’est à dire l’application de la FDR, dans sa totalité, et dont les articles ont « valeurs de lois ».

Et surtout l’article 2O « La Haute Autorité de la Transition (HAT) devra permettre à tous les Citoyens Malgaches en exil pour des raisons politiques de rentrer à Madagascar sans conditions, y compris Monsieur Marc Ravalomanana. La HAT devra fournir la sécurité à tous les exilés malgaches rapatriés. La HAT devra développer et promulguer d’urgence les instruments juridiques nécessaires, y compris une loi d’amnistie, afin d’assurer la liberté politique de tous les citoyens Malgaches dans le processus inclusif de transition, débouchant sur la tenue d’élections libres, justes et crédibles.  (voir plus bas, la suite) ». Un accord signé conjointement par les parties malgaches et la Communauté Internationale  en Septembre 2011 :

– Libérer tous les prisonniers politiques, laisser les exilés rentrer au pays, réouvrir les stations de radios et autres médias fermées, (en laissant de côté les propos haineux, de vengeance…).

– Ensuite, que les politiciens de tout bord (les 4 anciens chefs d’Etat, et l’actuel titulaire) se réunissent sous l’égide des Eglises et des experts internationaux (Vérité et Paix)… Le MEA CULPA des « coupables» devant le peuple…

– Et enfin, savoir pardonner.  Tout esprit guerrier, vindicatif, dicté par des considérations materielles (sièges, argent-roi, etc…) est à bannir. Car c’est le peuple qui paye durement les « mauvaises gouveranances » des uns et des autres. Entrainant ainsi une désorganisation totale du paysage socio-économique, et comme corollaires l’insécurité, la famine et le pillage des richesses naturelles du pays.

Les retrouvailles d’un Etat de Droit demandent du « sérieux », une abnégation exemplaire de la part des participants. Un comportement de « bon sens et digne », témoigne d’un « esprit citoyen »

La dignité et l’amour du pays vont de pair.

MCM de Paris. 22 Octobre 2014.

 

Rencontre à Ivato ce mardi 13 janvier 2015

La seconde sous l’égide du FFKM s’est déroulée à huis clos ce mardi 13 janvier 2014. Un communiqué commun sera disponible dans les prochaines heures.

 

Fihaonana an-tampony : Tontosoa ny dingana faharoa

Nifarana indray ny dingana faharoa fampihaonana ireo filoha efatra mirahalahy miampy an-dRajoelina teny Ivato notarihan’ny FFKM. Naharitra ora maromaro ny dinika  tamin’izany, izay nanomboka tamin’ny 9ora sy sasany maraina ka tsy nifarana raha tsy tamin’ny valo alina mahery .

Nisy ny fanambarana nataon’ny filohan’ny FFKM tamin’izany. Isaorana ny Tompo fa tontosa soa amantsara ny fampihaonana dingana faharoa ireo filoha am-perinasa Hery Rajanonarimampianina sy ireo Filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka, Albert Zafy, Marc Ravalomanana ary ny Filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Ireto ny fanontaniana niadina hevitra izay niainga tamin’ny fihaonana samihafa nokarakarain’ny FFKM tamin’ny 2013. Hita fa mandray ny andraikitra ireo mpivory ary niditra lalina amin’ny fanadihadina ny fiainam-pirenena ny fanontaniana izay niadina hevitra :

I- TANJONA ANKAPOBENY

1- Raha miainga amin’ny fampihaonana ny Filoham-pirenena ankehitriny sy ireo efa nifandimby, omban’ny Filohan’ny Tetezamita, inona ny soso-kevitra haroso mba hitondra amin’ny làlan’ny fitoniana maharitra sy mafy orina mba hametrahana Tany tan-dàlana sy Fanjakana tsara tantana ?

2- Moa ve tokony hotanterahina ny fanaovana tatitra eo anivon’ny fihaonam-ben’ny solotenan’ny Hery velona rehetra ny volavolan-kevitry ny Fifanarahana mivoitra ao aorian’ny Fihaonana An-tampony mialohan’ny fandaniana izany eo anivon’ny Antenimieram-pirenena ?

3- Inona no fototra iaingana hametrahana firenena mirindra : avy amin’ny fokontany ve no fototra sa rafitra aroson’ny manampahaizana voatendry fotsiny ihany ?

4- Ahoana ny hiantohana ny miara-belona (vivre ensemble) sy ny fitoniana maharitra ? Amin’ny fandrafetana lalàna iraisana sy tondro-làlana ho amin’ny fampihavanam-pirenena ve?

5- Ahoana no hanamafisana ny fiaraha-monina Malagasy mirindra sy milamina ao anatin’ny fahasamihafàna ?

6- Ahoana no hametrahana fandriam-pahalemana maharitra sy mafy orina hanomezana antoka ny fampivoarana sy fampandrosoana ara-toe-karena?

7- Ahoana no ahafahana mametraka sy miantoka ny fifandimbiasam-pitondrana manaraka ny fenitra demokratika,?

8- Ahoana ny fametrahana ny fitondrana tan-dalàna (État de droit) sy ny ny fitondrana tsara tantana (bonne gouvernance) ao anatin’ny izao vanin’andro misy fanjakana vokatry ny fifidianana izao ?

9- Moa ve ny fanapahan-kevitra horaisina dia tsy tokony hihatra avy hatrany (force exécutoire) eto amin’ny Repoblikan’i Madagasikara?

II- ZAVA-KENDRENA

10- Amin’ny anaran’ny tombontsoa ambonin’ny firenena, moa ve ny Fihaonana An-tampony dia tokony hiantoka ny fanatanterahana ny endrika hametrahana fitoniana sy drafi-pitantanana eken’ny rehetra amin’ny alalan’ny fampandraisana anjara ny vahoaka izay miainga avy amin’ny fokonolona (mivondrona eo anivon’ny fokontany) ka ho tonga ho rafim-pirenena mikasika ny fampihavanam-pirenena (reconciliation nationale) sy ny ny fanarenam-pirenena (reconstruction de la République) ?

11- Ahoana ny fametrahana ny rafitra fototry ny fampihavanana sy ny fanarenam-pirenena ao anatin’ny fametrahana ny Tany tan-dalàna ?

12- Ahoana ny fametrahana ny rafitra fototry ny fampihavanana sy ny fanarenam-pirenena ao anatin’ny fametrahana ny Fanjakana tsara tantana ?

13- Ahoana no tsy hisian’ny tsy maty manota intsony eto amin’ny tany sy ny firenena ?

14- Ahoana ny hanamafisana sy ny famerenana indray ny fahefam-pitondrana sy ny tany tan-dàlana?

15- Ahoana ny fanomezana antoka ny fitoniana politika maharitra ?

16- Ahoana ny handrafetana rafitra hanavao sy hanatsara ny fomba fitantanan-draharaha sy ny fitondrana mba hampifan-danja ny Andrim-panjakana, mba hialana amin’ny tsy maty manota eo amin’ny sehatra rehetra, eny fa na dia ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Mpanatanteraka, ny Mpanao lalàna ary ny Fitsarana aza ?

17- Moa ve ireo mpifaninana amin’ny fifidianana rehetra dia tsy tokony hampiseho fomba fijery mahitsy sy mendrika mba hanajany ny teny nomena tamin’ireo nifidy ary hananany “éthique” rahefa voafidy ?

18- Tsy tokony apetraka mazava ve ny tononandron’ny fifidianana rehetra hatao ?

19- Ahoana ny hametrahana Fitsarana tsy mitanila ? Inona ny aro-fanina ?

20- Ahoana ny hametrahana Antemierampirenena mitombona ary manaja ny safidim-bahoaka ?

21- Ilaina ve ny fametrahana fifanarahana iombonan’izy filoha dimy miralahy (Convention na Charte) ?

III- RAFITRY NY FAMPIHAVANAM-PIRENENA

22- Ahoana ny fomba hanomezana alàlana ny rafitra izay tsy mitanila na miandany iray hanatanterahana ny Fampihavanam-pirenena ?

23- Ilaina ve ny fametrahana rafitra iray toy ny “Haut Conseil pour la Sauvegarde de l’État de Droit et de la Bonne Gouvernance” ahitana an’ireo Filoham-pirenena telo teo aloha sy ny Filohan’ny Tetezamita teo aloha, mba ho andromason’ny Fampihavanam-pirenena, ny Tany tan-dàlana sy ny Fanjakana tsara tantana ?

24- Ilaina ve ny fametrahana ny rafitra toy ny “Conseil National de Réconciliation” mba hitsinjovàna ny ho avy ka miainga ifotony ?

25- Ilaina ve ny fametrahana ny rafitra toy ny “Commission Vérité et Réconciliation” mba hitodiana amin’ny lasa sy ialana amin’ny tsy maty manota ?

IV- FEPETRA HAMPAHOMBY NY ASA HO TANTERAHINA

26- Ahoana ny fomba hanomezana andraikitra ny fanomanana sy ny fandaminana ary ny fitantanana ny Fampihavanam-pirenena ?

27- Ahoana ny fomba fiasa mifanaraka amin’ny toe-java-misy ara-politika ankehitriny sy ho avy, sy ny tontolo ara-piaraha-monina sy ara-toe-karena izay ianjadian’ny fahasahiranana taorian’ny krizy politika ?

28- Ny soso-kevitra ho fanamorana ny asa ataon’ny mpandray anjara rehetra amin’ny alalan’ny fanomanana sy ny fizarana ireo antontan-kevitra maro samy hafa ao anatin’ny fampihavanam-pirenena ?

29- Ahoana ny fomba fandrindrana sy fandaminana ankapobeny ny asa hitondrana ny fampihavanam-pirenena ary ny fandaminana any amin’ny fototra (ohatra : fokontany sy distrika) ?

30- Ahoana ny fametrahana ireo rafitra sy ny tanjona ao anatin’ny fampihavanam-pirenena :
a. Fametrahana rafitra tonga dia miasa ?
b. Fanomanana fomba fiasa mahomby ary mirindra ?
d. Famoahana lamin’asa mitombona miatefa ifotony ?

31- Moa ve mbola ilaina ny fihazonana ho am-perin’asa ireo rafitra najoro nandritra ny Tetezamita toy ny FFM, CENIT, CMDN ?

32- Moa ve ny ady hevitra atao ao amin’ny Fihaonana An-tampony faharoa dia tsy tokony hiafara amin’ny fametrahana rafitra sy fomba fiasa maro-pototra ho an’ny fanarenam-pirenena ka atao miavaka tsara ny Raharaham-pitondrana eto amin’ny Firenena dia ny Filoham-pirenena am-perin’asa Andriamatoa RAJAONARIMAMPIANINA Hery no mitarika, ary ny amin’ny Fampihavanam-pirenena sy ny Fanarenam-pirenena izay mifototra amin’ny Tany tan-dàlana sy ny Fanjakana tsara tantana tarihan’ireo filoha efatra teo aloha?

33- Fehiny. Ahoana ny fomba hanehoana sy hanatanterahana ampahibemaso ny 4F eo anivon’ny samy mpitondra, ny vahoaka sy ny mpitondra, ny samy vahoaka, i Madagasikara sy ny firenena nanjanaka, sns ?

 

HITOHY NY ALAKAMISY 15 JANOARY 2015 NY DINIKA ENY AMIN’NY CCI Ivato

Ireo fanontaniana 33 hovaliana sy hanaovan’ireo filoha 5 sy ny delegasiona miaraka aminy avy soso-kevitra ny Alakamisy 15 Janoary 2015 hoavy izao.

 

 

By Solo Razafy* My Dago.com

 ————–

Fanambara avy amin’ny FFKM

 

Conseil Chrétien des Eglises à Madagascar – Christian Council of Churches in Madagascar

FIOMBONAN’NY FIANGONANA KRISTIANINA ETO MADAGASIKARA – FFKM

 

BP 798 Antananarivo 101

Tél : 26 234 33

e-mail : ffkmfoibe@gmail.com

Madagascar

FANAMBARANA :

Isaorana ny Tompo Andriamanitra fa tontosa soa aman-tsara ny fampihaonana dingana faharoa ireo Filoha dia : Atoa Hery Rajaonarimampianina, Filohampirenenaam-perin’asa, Atoa Didier Ratsiraka, Atoa Profesora Albert Zafy, Atoa Marc Ravalomanana samy Filohampirenena teo aloha ary ny Filohan’ nyTetezamita teo aloha Atoa Andry Nirina Rajoelina.

Kihon-dalana lehibe anankiray teo amin’ ny fiainam-pirenena izany, satria dingana lehibe hitondra ho amin’ ny fanatanterahana ny ezaka ho amin’ ny fampihavanam-pirenena no vita ka niheveran’ireo mpivory ny fomba hampanjariana izany.

Isaoran’ ireo Filoham-piangonana efatra eoanivon’ ny FFKM ny finiavana nasehon’ ireo Filoha dimy mirahalahy tamin’ izany. Ankasitrahana indrindra koa ny fanamorana ny fihaonana izay nataon’ ny Fitondram-panjakana.

Ny zava-dehibe nitondrana ny fifanakalozan-kevitra dia araka ny foto-kevitra 4F hatrany (Fieken-keloka, Fibebahana, Fahamarinana ary Fihavanana).

Ny filamatry ny 4F dia natao hanampiana ny mpiantsehatry ny Fampihavanana sy ny Fanarenam-pirenena rehetra mba hanananyny toe-tsaina sy ny toe-po ary ny fijery madio ilaina mba hisian’ ny fifanakalozana sy ny finiavana madio handrosoana ho amin’ ny fanatsarana hatrany ny fiainam-pirenena.

Amin’ ny maha asan’ ny Fiangonana azy, ny Raiamandreny FFKM dia nitarika ny mpivory hiatrika ny fampiharana ny fotokevitry ny fieken-keloka toy ny hoe :

  • Tsy mandrefy ny fahadisoako amin’ ny an’ ny hafa aho.
  •  Miaiky ny heloko aho satria manimba ny fifandraisako amin’ Andriamanitra sy ny mpiray tanindrazana amiko izany.
  • Tsy miandry ny hafa hiaiky ny helony amiko aho vao hiaiky heloka koa.

Niainga tamin’ ny fanontaniana 33 izay mitsinjara lohahevitra 4 (Tanjona ankapobeny, Zava-kendrena, Rafitry ny Fampihavana-pirenena, Fepetra hampahomby ny asa ho tanterahana) ny dinika ary mbola hitohy amin’ ny 15 Janoary 2015 nyf ivoriana aorian’ ny fandalinana sy famaliana ireo fanontaniana ireo. Ny fanontaniana dinihina dia fandravonana ny dinika natao tamin’ny dinika 3, 4 sy 5 Mai 2013 tao amin’ ny CCI, Ivato.

Ireo mpivory dia manamafy etoana fa lavitr’ezaka ny dingana ho amin’ ny Fampihavanana ary liana ny fandraisana anjaran’ny vondron’olona sy ny hery velona rehetra eto amin’ ny firenena. Misy ny asa ilaina tanterahana maika ; ao koa ireo izay mila ezaka sy rafitra hajoro ny fanatanterahana azy. Miara-manaiky ny mpivory fa hanolotra sosokevitra ho amin’ ny fanokafana ny ezaka ho Fampihavanam-pirenena ho an’ ny hery velona rehetra eto amin’ ny firenena sy ny fomba ho enti-manatanteraka izany.

Amin’ny anaran’ny FFKM

 

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , , , , , , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s