Fitsarana sy Fitokonana. Taratasy misokatra.

Mpitsara Malagasy à Madagasikara Tanindrazana Malala (MTM)

Mpitsara Malagasy. 16 avril 2016.

Izahay Mpitsara Malagasy dia faly miarahaba an’Atoa ANDRIAMISEZA Charles amin’ny nanendrena azy ho Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Ministry ny Fitsarana. Mirary azy hahaleo hahalasana. Atoa Ministra, ny fangatahanay dia tsy miova fa indro averina aminao :

TARATASY MISOKATRA

 

Ho an’
– Atoa Hery RAJAONARIMAMPIANINA, FILOHAN’NY REPOBLIKA MALAGASY, FILOHAN’NY FILANKEVITRA AMBONIN’NY FITSARANA
– Rtoa Minisitry ny Fitsarana,
– Ny Solombavambahoakan’i Madagasikara sy ny Loholona ;
– NY Vahoaka malagasy ;
– NY Fiarahamonimpirenena.

Tompoko,

Izahay Mpitsara eto Madagasikara dia manambara fa :
Menatra ny Vahoaka malagasy izahay Mpitsara manoloana ny tsy fetezana eo amin’ny asampitsarana toy ny kolikoly sy ny fItarazohan’ny raharahampitsarana ka mahatonga ny Vahoaka tsy hatoky intsony ny Fitsarana sy hanao fitsarambahoaka. Maro ny anton’izany fa ny lehibe indrindra aminay dia ny fahalovana (corruption) ataon’ny mpikambana sasany ao amin’ny Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) izay natao hitantana ny asanay Mpitsara.

I) Tsy hajain’ny CSM ny sata mifehy ny mpitsara mahakasika ny fiakarana grady sy ny famindratoerana ary ny fanendrena Filohampitsarana sy lehiben’ny fampanoavana. Namorona fepetra vaovao tsy voafaritry ny sata mifehy ny mpitsara ny CSM mba hijerena tavan’olona :

A- Momba ny fiakarana grady dia misy mpitsara namoronan’ny CSM hevitra mba tsy hiakatra grady na dia nahafeno ny fepetra aza. Maro ny antony ambadik’izany, toa ny hoe tsy tiana hitazona toerana mifanaraka amin’ny grady tokony hoazony ilay mpitsara. Hafainganina kosa ny fiakarana gradin’ireo mpitsara akamakaman’ny mpikambana ao amin’ny CSM mba ahazoan’izy ireny mitazona ny toerana mifanaraka amin’ny grady vaovaony sy tsy hahazoan’ny hafa izany toerana izany. Tsy ampahafantarina ny Mpitsara rehetra intsony ny anaran’ireo Mpitsara niakatra grady sy échelon tao anatin’ny taona iray fa dia ireto niakatra grady na échelon ihany no mahafatatra izany, very tanteraka ny magarahara.

B- Nanomboka tamin’ny taona 2014 dia maro ny Mpitsara 1er Grade nafindra hiasa eny amin’ny Fitsarana Tampony ho fampiharana ny sata mifehy ny mpitsara izay milaza fa ny mpitsara 1er Grade dia natao hisahana andraikitra any amin’ny Fitsarana tampony. Saingy, mandrak’ankehitriny dia misy Mpitsara 1er Grade mbola miasa eny amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany noho izy ireny akamakaman’ny mpikambana ao amin’ny CSM. Ireo Mpitsara 4eme, 3eme, 2eme grade indray no notendren’ny CSM hiasa eny amin’ny Fitsarana Tampony.

C- Tsy voahaja intsony ny filaharana araka ny grady sy ny échelon eny anivon’ny fitsarana. Satria misy mpitsara ambany grady no lehiben’ny mpitsara ambony grady ary misy mpitsara vao taona vitsy no nahavitany ny fizarandraharaha no voatendry ho lehiben’ny fitsarana.

D- Momba ny fanendrena ny lehiben’ny fitsarana indray dia nofoanan’ny CSM ny fampahafantarana mialoha ny toerana banga, fa nasaina mandefa filazana mialoha ny andraikitra iriny ny mpitsara tsirairay sady milaza izay mpitsara mpiantoka sy mahalala azy (magistrats référents) ary hasaina hohenoin’ny kaomisiona eo anivon’ny CSM, koa io komisiona io no mifantina izay mendrika ho lehiben’ny fitsarana amin’ilay toerana banga. Ny fisian’io Komisiona sy ny fitakiana magistrats référents dia fijerena tavan’olona tsotra izao satria dia voailika ireo Mpitsara izay tsy mahalala mpikambana maromaro eo anivon’ny CSM no tsy manana magistrat référent « influents » eo anivon’ny fianakaviamben’ny fitsarana. Aminay anefa, rehefa Mpitsara mahafeno ny fepetra nolazain’ny sata mifehy ny mpitsara dia mendrika avy hatrany ho lehiben’ny fitsarana raha tsy hoe voamarina fa nisy raharaha maloto nataony). Mazava ny voalazan’ny sata fa ny grady ihany no fepetra takiana hoamin’ny andraikitra iray. Fa ankoatr’izany, misy andraikitra izay tsy misy olona nefa tsy maika ny CSM hanendry izay tompon’andraikitra vaovao hitazona izany na dia misy ny kandida satria miandry ny mpitsara akamakama izany toerana izany.

E- Tamin’ny taona 2009 noho ny tolombahoaka dia nisy mpitsara voatendry ho Filohampitsarana sy lehiben’ny Fampanoavana, tsy nisy akory filazana fahabangatoerana na antso hoan’izay liana tamin’izany fa avy hatrany dia ireo mpitsara akamakaman’ny CSM tamin’izany fotoana no notendrena. 8 taona aty aoriana, amin’izao taona 2016 izao dia mbola maro amin’izy ireny no mbola mitazona hatrany izany andraikitra izany. Maro amin’ny mpikamban’ny CSM ankehitrio koa no tsy rototra ny hanolo azy ireny na dia fantatry ny CSM tsara fa miteraka fahalovana sy « routine » raha mihoatry ny 4 taona eo amin’ny toerany ny lehiben’ny sampandraharahampanjakana iray. Ny anton’izany dia mitazona ny teny nifanarahany miafina tamin’ireny filohampitsarana sy Lehiben’ny Fampanoavana ireny ny sasany amin’ireo mpikambana amin’ny CSM ankehitrio nandritry ny fifidianana azy ireny ny taona 2014 ho mpikambana amin’ny CSM. Tsy mahagaga raha tsy mahita endrika fiovana amin’ny fitsarana ny vahoaka satria ny fitsarana dia tsy miova fa feno kolikoly hatrany nefa ireo filohampitsarana/Lehiben’ny fampanoavana dia tsy miova fa ny efa teo hatramin’ny taona 2009 no mbola eo mandrak’ankehitrio na dia maro amin’izy ireny no fantatra fa mihinambolan’ny fitsarana.

F- Tsy mandray andraikitra momba ireo mpitsara sasany izay mandika ny deontolojia sy etikan’ny mpitsara ny CSM. Ohatra amin’izany ireo mpitsara izay sady miasa amin’ny Fitsarana no mitazona andraikitra eny anivon’ny andrimpanjakana. Ireny Mpitsara ireny dia sady manao ny asampitsarana no mpitsikilon’ny andrimpanjakana eny anivon’ny fitsarana no mpitondra baiko avy amin’ny mpanatanteraka hoan’ny Fitsarana koa fanetriben’ny fitsarana malagasy izy ireny eo anatrehan’ny vahoaka. Fantatry ny CSM tsara izy ireny ary azo fantarina amin’ny fandefasana taratasy momba izany amin’ny andrimpanjakana, nefa tsy rototra ny CSM mandray ny fepetra mikasika azy ireny. Toy izany koa, mitarazoka ny asampitsarana nohon’ny tsy fahampian’ny mpitsara. Nefa misy Mpitsara efa ho 5 taona na 10 taona aza no « détaché » na manohy ny fianarany any andafy. Hatreto anefa dia tsy misy fepetra noraisin’ny CSM momba ireny mpitsara ela loatra manao détachement ireny. Izy ireny indray aza no omen’ny CSM toerana tsara raha sendra mba miverina hiasa eny anivon’ny Fitsarana.

II) Manome vahana ny kolikoly ny maha-mpikambana avy hatrany ao amin’ny CSM ireo lehiben’ny fitsarana sasany sy ny fahazoan’ny lehiben’ny fitsarana milatsaka ho fidiana ho mpikambana ao amin’ny CSM. Niteraka fifampizarana andraikitra teo anivon’ny mpikamban’ny CSM mantsy izany araka ny faripiadidiampitsarana misy na nifidy azy ireo. Vokany, izay Mpitsara maniry hitazona andraikitra na hafindra toerana ao amin’ny farimpitsarana iray dia voatery tsy maintsy tsararesaka na mandoa vola amin’ny mpikambana ao amin’ny CSM izay misahana izany farimpitsarana. Vokany, tsy ny mpitsara rehetra no hahazo ny toerana na andraikitra izay iriany fa izay mpitsara tsara fifandraisana amin’ny mpikamban’ny CSM. Ireo mpitsara eo ambany fifehezan’ireny lehiben’ny fitsarana mpikambana amin’ny CSM aza moa dia voatery mandray baiko satria sady mpanome naoty azy no mpanapaka ny hoaviny amin’ny fiakarana grady sy famindratoerana ireo lehibeny mpikambana amin’ny CSM. Tsy manana ny fahaleovantenany intsony ny Mpitsara vokatr’izany.

III) Mifangaro ny andraikitry ny mpikambana sasany ao amin’ny CSM / ny fahefana mpanatanteraka / ny Fitsarana indrindra mahakasika ny fanapahana raisin’ny CSM sy ny fanatanterahana izany. Maro amin’ny mpikambana avy hatrany ao amin’ny CSM no notendren’ny fahefana mpanatanteraka hoamin’izany andraikitra izany teo anivon’ny filankevitry ny ministra. Ny Filoha sy filoha lefitry ny CSM koa dia mpikambana amin’ny fahefana mpanatanteraka koa tsy misy sahy manohitra azy ireo ireny mpikambana avy hatrany amin’ny CSM ireny rehefa mivory ny CSM. Maro amin’ny mpikambana amin’ny CSM koa no mitazona andraikitra hafa eny anivon’ny andrimpanjakana sy ministera na antoko politika ka zary lasa fitaovana ampiasain’ny fahefana mpanantanteraka sy ny antoko politika eo anivon’ny CSM izy ireny.

IV) Ny fanapahana raisin’ny CSM dia terena ho eken’ny Mpitsara, koa raha misy Mpitsara manohitra izany ary mangataka ny fandravana izany eny anivon’ny Filankevimpanjakana dia tsy hahazo rariny mihintsy izy nohon’ny ataon’ny Filankevimpanjakana izay saika manao ny fomba rehetra mba tsy ahazoan’ny mpitory rariny, satria hono efa nisy fifampiresahana teo amin’ny CSM sy ny Filankevimpanjakana ary ny Ministeran’ny Fitsarana.
Marihina anefa fa miavosabe ny tombotsoa raisin’ny Mpikambana amin’ny CSM ankoatry ny fahazoan’izy ireo « bonification d’ancienneté » 3 taona izay afenina ny mpitsara maro ny fisian’izany, porofo indray ny fitantanana tsy mangarahara eo anivon’ny CSM.
Vokatr’ireo rehetra ireo dia tsy mahita fiovana amin’ny raharahampitsara ny vahoaka sy izahay Mpitsara maro. Isaiky ny mivory ny CSM dia manahy ny hafindra toerana ireo mpitsara miezaka mitazona ny fahaleovantenany manoloana ny baikon’ny lehibeny – mpikambana amin’ny CSM amin’ny raharahampitsarana iray.

Koa mba hamerenana ny hasin’ny fitsarana, angatahinay Mpitsara ny fampiharan’ny CSM tsy misy fepetra hafa izay voalazan’ny sata mifehy ny Mpitsara indrindra momba ny fiakarana grady sy ny fanendrena ny Filohampitsarana /Lehiben’ny fampanoavana ; ny fisian’ny fisarahan’andraikitra tanteraka eo amin’ny Ministeran’ny Fitsarana, ny CSM ary ny Fitsarana ; ny fanajan’ny mpikambana ao amin’ny CSM ny fianianana nataony, koa hametrapialana tsy ho mpikambana ao amin’ny CSM ireo Mpanolotsaina Ambonin’ny Mpitsara izay mitazona andraikitra hafa eny anivon’ny andrimpanjakana (ankoatry izay miasa eo anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana) mba tsy hirohoroho saina ny vahoaka ; ary mangataka ny fampiharana ny tapaka tamin’ny assise des magistrats tamin’ny taona 2013.

Resy lahatra izahay fa ny mpitsara miaina ny fahamarinana amin’ny fitantanana ny asany no afaka hitady sy hampanjaka ny fahamarinana amin’ny raharahampitsarana entin’ny vahoaka malagasy eo aminy.

Natao anio Zoma 8 Aprily 2016.

Grève des syndicats des greffiers et des pénitenciers

Les syndicalistes persistent et signent

mardi 12 avril | Bill, Ra Bens (Photos)

Les greffiers et les pénitenciers ne sont pas convaincus des comportements du ministère et de la Présidence. Ils ont observé la grève ce 11 avril et promettent de poursuivre le mouvement. Malgré les déclarations comme quoi les recherches de solutions aux revendications sont en bonne voie et que la Présidence de la République se soit mobilisé pour trouver un consensus avec les délégués syndicaux, une bonne partie des activités à la prison d’Antanimora et au tribunal d’Anosy, ont été perturbées. Les syndicalistes veulent du concret. Les émoluments des greffiers ne peuvent attendre le mois d’août signifient-ils ; et les véhicules pour les transferts des pensionnaires des établissements pénitenciers sont des plus cruciaux. Tribune.Madagascar.

Grève générale des agents pénitentiaires : Un service minimum assuré!

Les grévistes assurent tout de même la surveillance des établissements pénitentiaires.

«Après l’expiration de l’ultimatum de 72h, nous allons maintenant nous mettre en grève générale. Ceci, jusqu’à ce que l’Etat réponde favorablement à toutes nos revendications. Tous les membres du personnel de l’administration pénitentiaire à Madagascar, notamment ceux qui sont issus des 82 établissements pénitentiaires, vont se joindre à notre mouvement», confie Realy César Diderot, président du Syndicat du Personnel de l’Administration Pénitentiaire de Madagascar (SPAPM). Néanmoins, un service minimum sera assuré. «Pendant cette manifestation, d’un côté, nous n’allons accepter aucune incarcération. Et de l’autre nous n’allons envoyer aucun détenu à Anosy. Par contre, nous laisserons le champ libre aux détenus qui auront purgé leur peine durant la grève», poursuit le président du SPAPM. Faut-il rappeler que ce mouvement, en plus de celui des greffiers, paralyse le système judiciaire malgache? Les premières victimes sont toujours les détenus et leurs familles respectives.

Plus de terrain de tolérance. En fait, pour hier, à la maison centrale d’Antanimora, la plupart des agents pénitentiaires ont choisi de ne rien faire, sauf pour ceux qui occupent des postes-clés. Ils ont passé presque toute leur journée à l’extérieur de la prison, à attendre le retour de leur porte-parole, Realy César Diderot, qui a été envoyé à Ambohitsorohitra, pour la recherche d’un terrain d’entente avec l’Etat. Après de longues heures d’attente, ce dernier était enfin de retour, en début d’après-midi. Sauf que sa rencontre avec un conseiller spécial auprès de la présidence de la République n’a pas donné les résultats tant attendus par les concernés. Alors, ils passent à la grève générale. Avant l’annonce de la mauvaise nouvelle à ses compères, il a eu une rencontre avec les représentants des médias. Une occasion pour leur dire que l’heure n’est plus à la tolérance. Rappelons que parmi leurs revendications figurent l’acquisition de nouvelles voitures pour le transport des détenus, le règlement des indemnités non encore payées, la mise en place d’une direction de programme pour l’administration pénitentiaire,… A suivre.

Arnaud R. Midi M/kara.

grève des pénitenciers et des greffiers

Le bras de fer avec le ministère de la justice continue

mercredi 13 avril | Bill

La grève des greffiers s’est poursuivie au grand regret des proches des individus qui ont affaire avec la justice. Ils admettent le droit de grève mais ils ne cachent pas leur désagrément et déception. Pour certains, leurs proches sont sous mandat de dépôt depuis des mois et leur procès est prévu ce mardi 12 avril. Ils sont venus de très loin pour assister au procès, dépensant temps et argent pour ce faire uniquement. Mais en raison de cette grève, ils sont désemparés et ne savent pas quoi faire que de se morfondre sur le sort que leur a réservé cette grève des employés de la greffe et des pénitenciers. Car les pénitenciers ont aussi continué la leur.

Faute de véhicules appropriés pour le transfert des pensionnaires de la prison d’Antanimora, et parce que leurs revendications n’ont pas encore été satisfaites, les pénitenciers ont refusé d’effectuer certains services habituels. Il n’y a pas eu de mouvements autres que les sorties-libérations mais aucune nouvelle incarcération ; les sorties pour audience ou instruction n’ont pu se faire. Toujours est-il que les va-et-vient pour le convoyage des repas des pensionnaires (prévenus ou condamnés) ou encore les services des Ongs et autres associations au sein de l’établissement pénitencier se sont déroulés normalement.

A noter que la mésentente au sein des employés de la greffe du tribunal de première instance a été manifeste ce mardi 12 avril. Les leaders du syndicat des greffiers ont mis en épingle les comportements non réglementaires et illégaux d’un des greffiers, en l’occurrence leur chef apparemment, qui a forcé la porte d’entrée d’un bureau dont le préposé principal qui détenait les clés observait la grève. Sans aucune pièce justificative ni décision du procureur, souligne le leader syndical. En fait, la guerre de communication s’est installée entre les greffiers grévistes et ceux qui ne font pas grève ; quelques bureaux ont ouvert leur porte et des audiences se sont déroulées, apprend-on de la part des employés du tribunal d’Anosy.

Tribune M/car.

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s