Ny Valosoa, 03 Aogositra 2017 (II). Mbola hangina? Mpitondra mieboebo, Ambatondrazaka, Antananarivo…

 

MBOLA HANGINA VA ISIKA ?

 

Mbola hangina va isika sady mbola hitazantazana,

Nefa iarahana mahita ny manjo ny tanindrazana ?

Efa potika tanteraka , mikorosy lava izao,

Vokatry ny hagegen`iretsy hery vaovao ?

 

Mbola hangina va isika sady mbola hikombom-bava,

Nefa firy ireo vahoaka no efa mandry fotsy lava ?

Etsy andaniny kanefa dia miliba tsy hay raràna

Sy mandany volabe ireo mpitondra fanjakana!

 

Mbola hangina va isika , mbola hanakombon-tanana,

Nefa giazan`ny vahiny na harena na fananana ?

Ny karana sy sinoa no indreo mibahana, mandidy,

Ary dia manaiky mora ireo mpitondra izay “voavidy”!

 

Mbola hangina va isika , mbola hanaiky hopempoina,

Nefa hita tsotr`izao fa mby an-koditra ny voina ?

Filaminana tsy misy , horohoro no eto an-dasy,

Fa dahalo no manjaka sady manapoaka basy !

 

Mbola hangina va isika ?  tsia ry olona nofaizina!

Tsy ny gadra akory isika ka hiaina anaty maizina.

Mitsangàna , mijoroa  fa be ny zava-tsy azo ekena

`Ndeha havondrona ny hery , `ndeha vonjeo ny firenena!

 

            SEDERA  RAVALISON (02-07-17)

Mpitondra ankehitriny

Mieboebo sy midera tena fotsiny sisa azony atao

 

Mahalasa saina ny maro tato ho ato fa dia ny fieboeboana sy fideran-tena ihany sisa no mba ataon’ny mpitondra fanjakana manoloana izay zavatra rehetra mba azo isehoana ka dia lazaina hatrany fa tetikasan’ny filoham-pirenana. Mahalasa saina hoy ny mpandinika fa hatramin’ny didimpoitra ataon’ny Ben’ny tanàna any amin’ny misy azy avy dia mbola lazaina fa tetikasan’ny filoham-pirenena na dia tsy misy idirany akory aza izany. Ho an’i Pr Harimalala Joseph, izay fatra-pandinika ny fihetsiky ny mpitondra sy ny forongony dia efa tafahoatra loatra amin’ny tokony ho izy io fihetsiky ny mpitondra fanjakana io satria efa mihevi-tena ho goavana noho Andriamanitra mihitsy izy ireo ary matetika dia miteny teny tsy voahevitra aza manoloana izay fieboeboana sy fireharehana ho mahavita azy izay.

Nitondrany fanamarihana manokana mihitsy ny lahatenin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimmpianina tany Nosy Be farany teo, ka nilazan’ny filoham-pirenena fa hatao “ho lanitra tokana i Afrika sy i Madagasikara”. Ampanetren-tena no ilazana hoy ity mpandinika ity fa tena diso tafahoatra ny fiheveran’ny filoham-pirenena ny fananany fahefana ka ny lanitra avy no tiany hofaritana hoazy, sa dia mihevitena ho tompon’ny tany aman-danitra ve izy? Toa midika ho tsy fanasiana vidiny an’Andriamanitra ny filazan’ny filoha io fitenenana io satria mihevitra ny filoha fa azy manontolo ny fahefana izany, izay tsy heveriny intsony ny fisian’Andriamanitra? Marina hoy ity mpandinika ity fa efa eo aminy ny vola sy ny harena ary voninahitra saingy hindramina anie izany e! Io no ilazana fa marina tokoa ny ambaran’ny soratra masina ao amin’ny Apokalipsia 13: 5-6 manao hoe: “Dia nomena lela hiteny zavatra mihoapampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana hiasa roa amby efa-polo volana. Ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an’Andriamanitra izy, dia hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, dia ireo mitoetra any an-danitra”. Mbola am-pitiavana Andriamatoa filoha no ilazana aminao fa mbola tsy tara raha toa ka mibebaka sy mifona amin’Andriamanitra ianao sy ny ekipanao manoloana ny trangan-javatra maro miseho amin’izao fitantananao izao mba tsy hihàran’ny fahatezeran’Andriamanitra mafy aminareo satria efa fahotana mahafaty ny fanaovanareo tsinontsinona an’Andriamanitra izao satria aza adino ry mpitondra fa zavatra mahatahotra ny hataon’ny tanànan’Andriamanitra koa am-pitiavana no ilazana amin’ireo manodidina ny filoha mba tsy ho tara amin’ny trangan-javatra hiseho dia ny hafatr’Andriamanitra ao amin’ny Apokalypsia 18: 4-5 manao hoe: “Mialà aminy ianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hahazo anareo ny loza manjo azy, fa ny fahotany efa nitehika tamin’ny lanitra, ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony”.

Ary ankoatra izay dia aoka hisokatra ny saina aman’eritreritry ny rehetra amin’ny trangan-javatra maro sy loza niseho tato ho ato izay, izay toa mifandray amin’ny soratra masina ao amin’ny Apokalypsia 18: 22 manao hoe: “Ary ny feon’ny mpitendry lokanga sy ny mpitsoka mozika sy ny mpitsoka sodina ary ny mpitsoka trompetra dia tsy ho re eo aminao intsony, ary ny mpiasa rehetra mahay zavatra na inona na inona tsy ho hita eo aminao intsony, ary ny feon’ny vato fikosoham-bary tsy ho re eo aminao intsony”. Koa dia am-bava homana tompoko!

Lezama.

 

Oniversite Andrarabary Ambatondrazaka

Miala bala amin’ny asa tokony hatao ny tompon’andraikitra sasany

 

Niaraka nanaiky ny rehetra tany am-piandohana fa hafindra ao amin’ny fokontany Andrarabary ao amin’ny kaominina Sub Urbaine Ambatondrazaka ny Oniversite ka ny avy eny amin’ny ministera no hiantoka ny fananganana ny trano fa ny fanarenana ny toerana hanaovana izany kosa no hiandraiketan’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny dia ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy aty Alaotra Mangoro. Nahavariana anefa hoy ny Loholona Rabenony Day fa izy irery sisa no lasa nizaka io adidy lehibe io fa tsy nisy hita intsony ireo mpitondra avy aty an-toerana. Tsy miamboho adidy ny tenany hoy ity loholona ity fa raha zavatra niaraha-nanaiky dia tokony ho tanterahina. Nisy ny fidinan’ity Loholona ity teny an-toerana nijery ny fizotry ny asa ny talata teo niaraka tamin’ireo tompon’andraikitra eny anivon’ireo kaominina manodidina izay nanambaran’ireto farany fa raha tsy teo ity Loholona ity nanatanteraka io asa fanarenana ny toerana io dia asa fotsiny izay niseho.

Manam-pikasana ny hanao fitia tsy mba hetra ho entina mamita ny asa araka izany ireo kaominina manodidina amin’izao fotoana izao raha toa ka mbola mialangalana hatrany ireo heverina ho olo-maventy nanao fanekena ny handray anjara mavitrika amin’ny fananganana io Oniversite io. Tsy maintsy vitaina hatramin’ny farany ny asa rehetra hoy kosa ny Loholona satria efa vonona ny hanampy ny ministera ka isika hanateran-kira indray ve hoy izy no hilaza ho tsy mahay mandihy ? Marihina fa efa nametrahana vatofehizoro ity foto-drafitr’asa vao hatsangana ity ary tamin’izany no naneken’ny rehetra ihany koa ny fiaraha-mientana amin’ny asa rehetra ho tanterahina.

Raoul

Pylônes, relais, antenne au mats

Orinasa 200 amin’ny 700 no mbola mandoa ny habany

 

Ho fampiharana  ny lalàna  2014 /020 du Août 2014 sy ny Loi de Finances 2017  navoakan’ny fanjakana sy ny  Arrêt  d’Application N°093-CUA /CAB 17 izay navoakan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, ny Fiadidian’ny Tanànan’Antananarivo dia afaka maka haba na taxe amin’ny « pylônes, Relais, Antennes aux Mats » eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Araka izany dia manentana  ireo « Opérateur » na Orinasan-tserasera rehetra izay mbola tsy nanome antontanisa sy antotan-kevitra   mikasika ny « ny Pylône, relais, Antennes aux Mats » na amin’ny tanim-panjakana na olon-tsotra mipetraka amin’ny  Tafotrano na amin’ny tany mba hanatitra ny isan’ny fitaovana hampiasainy, ny toerana misy azy, daty nanaovana azy sy ireo « référence fiscale » ny Orinasa, eny amin’ny biraon’ ny DMR « Direction des Mobilisations des Ressources » etsy amin’ny kianjan’i   Mahamasina mba hanaovana « Base de données » hahafahana mahafantatra ny mombamomba azy ireo. Ny 15 Oktobra 2017 izao no farany fandefasana ny taratasy sy fandoavana ny hetra.

Mbola 200 ao anatin’ny 700 ny mpandraharaha nanatitra ny taratasy mikasika azy any  amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. Eo koa ny fanentanana ny fandoavana ny « taxe de séjour » na hetra ho an’ireo mampiasa efitranom-bahiny eto Antananarivo Renivohitra  izay aloa isam-bola  alohan’ny  faha- 10 ny volana hitsahina izay tsy maintsy hefaina. Eny amin’ny bâtiment Tsimbazaza varavarana faha- 61 indray no hanaterana ny « Base de Données » mikasika ny « site d’hébergement » na trano fandraisam-bahiny.Marihana fa etsy amin’ny  Lapan’ny Tanàna Analakely ny fandoavana ny hetra rehetra mikasika izany araka ny voalazan’ny « Chef de service de la Relation avec les Institutions Financières » DMR ao amin’ny CUA, Rakotoarisoa Andry.

Aly

Ny Valosoa 3 Aog7

Ny Valosoa 3 Aog2

 

 

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s