Ny Valosoa-Antsiranana, 19 Aogositra 2017. Hotel Diego sy Rajao, Fanokafana ny Jobily…

.

Voafitak’ireo manodidina  azy indray ny Filoha  Hery R.

Lasa resabe  ao Antsiranana  sy manerana  an’i Madagasikara,  ny zavatra niseho tany an-toerana, tamin’ny nandroahan’ny miaramila  mirongo  basy EMMOREG ny filoha Marc Ravalomanana  mivady  tao amin’ny hotely nipetrahany, Grand Hotel Diego  izay efa nanaovany  famandrihana . Dia manontany tena  ny olompirenena  hoe  tsy nisy resaka azo atao  intsony ve eto amin’ity  firenena  ity  fa tsy maintsy mpitandro filaminana mirongo basy foana  no  arantiranty   rehefa misy zavatra tian’ny fanjakàna atao eto, amin’ireo olona izay heveriny fa  fahavalo politikany ?

Aiza moa ny Malagasy sasany ankehitriny no  tsy  ho  lasa manana toetra  tsy mahay mifandefitra izany intsony,  izay  mifanohitra  amin’ny soa toavina  maha Malagasy  hatramin’izay. Avy hatrany, misy ny sahy mamono mahafaty mihintsy rehefa misy zavatra tsy mifanaraka   amin’ny sainy sy ny eritreriny.  Raha azon’ireo ray amandreny teo aloha angamba  ny nifoha amin’izao zava-misy eto amin’ny  firenena izao dia efa nitsangana izy ireny  nanambara tamin’ireo mpitondra mba ho tonga saina  ka tsy hanangana fahavalo  , ny hevitra re no miady fa tsy ny olona  e!  Raha mihevitra  ny tenany  ho filohan’ny   Malagasy  22 tapitrisa  ny filoha Hery Rajaonarimampianina  dia tokony handinika sy hieritreritra  ihany   , ka hanova  ny fomba  fihetsiny amin’izao  taona farany itondràny ny firenena mialohan’ny fifidianana filohampirenena amin’ny taona 2018 izao .

Tena voafitak’ireo manodidina azy   ny filoha  matoa manao fihetsika tsy voahevitra amin’ny filoha Marc Ravalomanana toy ireny . Amin’ny 2018 Andriamatoa filoha  vao ady , fa izao,  ray amandrenin’ny Malagasy ianao , ka tsy tokony ho tafiditra ao anatin’ny vela-pandrik’ireo manodidina anao, tadidio fa olona niaraka tamin-dRajoelina  lehibenao taloha anie ny maro amin’ireo  mpiara-miasa aminao  ireo e !

Helisoa

Sangy mihoatra ny loha no nataon’ny fitondrana tamin-dRavalo

 

Nanambara   ny vaovao  mikasika   ny zava-nisy tany  Antsiranana   izay   nandroahana   ny  filoha Marc Ravalomanana  filohan’ny komity faha- 50 taona   ny FJKM,  tao amin’ny hotel  nipetrahany   Grand  Hotel Diego   ny   kestora  faha- 3  ny antenimerampirenena  Guy Randrianarisoa,  mba  ho fantatry ny Malagasy  manerana ny Nosy  ny mikasika  izany . Nambaran’ ity farany   fa sangy mihoatra ny loha sy fampiasana fahefana diso tafahotra  no nataon’ny  fitondràna  HVM tamin’ity  indray mitoraka   Ity tao  Antsiranana  .  Nipetraka  tao amin’ny hotely lehibe iray Grand Hôtel  Diego  hatramin’ny   alarobia    Ravalomanana Marc,  mikarakara ny fety fankalazana ny faha- 50 taonan’ny FJKM izay atao eto Antsiranana  amin’ny   maha filohan’ ny komity mpikarakara azy  .  Ny alakamisy  hariva taminy 5 ora teo anefa dia nodidinin’ny OMC- EMMOREG ny hotely ary tsy navelany niditra tao intsony   ny  filoha  Marc  Ravalomanana mivady. Ny antony dia tsotra  araka  ny nambaran’ny  mitandro filaminana  , ho avy hono   Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ka ilainy ny hotely ,  tsy mety amin’ny  filoha  ny   fipetrahan’Andriamatoa Ravalomanana mivady ao.

Marihina  hoy  ny kestora  Guy Rivo Randrianarisoa    fa efa taminy 26 jolay no natao   ny famandrihana  ity hotely ity  ary efa nipetraka tao hatry ny   alarobia ny filoha Ravalomanana mivady .   Manaraka   izany  ,  aoka  isika   vahoaka   hoy  Guy  Rivo  tsy hilaza atsanga tsy amanorana   satria   tsy  niaina  taty Antsiranana   hoy   izy  ka hilaza zavatra hafa  mifanohitra  amin’izay   niseho  tany  an-toerana   ka te hiaro ny fitondrana na te hitsetra  ny  filoha  Ravalomanana. Tsy nipetraka na nanao famandrihana trano tany amin’ny Hotel Allamanda  ny filoha Ravalomanana fa tonga dia tao amin’ny Grand Hôtel hatramin’ny nahatongavany ,  hitam-poko hitam-pirenena izany, na tsy tamin’ny  anarany aza ny famandrihana dia hitan’ny rehetra tao izy ary fantatry ny rehetra fa aza izay no ataonareo fihatsaram-belatsihy eto hiarovantena.

Ny  filoham-pirenena izany   hoy  Guy Rivo   dia  omena   hasiny sy  hajany raha te hipetraka tao  amin’io Hotel  io  saingy tsy azonay ekena kosa hoy   izy  ny fomba hanehoana izany amin’ny fandefasana miaramila sy tsindry ambadika,  aiza  ilay  soatoavina maha   malagasy amin’izany?  Tsy adala izahay  hoy izy  ka tsy hanome ny Filoham-pirenena ny voninahitra sahaza azy saingy tsy nisy resaka nataony   taminay .  Ny fihetsika ataon’ny mpiara- miasa amin’ny Filoham-pirenena ireny no manimba azy ka mila amboarina hoy ihany ny depiote Guy Rivo

Helisoa.

Ny Val 19 Aout8

Fetin’ny FJKM any Antsiranana

Mivavaka ho an’ireo mpanenjika azy hatrany Ravalo

Natomboka tamin’ny fomba ofisialy omaly tany Antsiranana ny jobily fankalazana ny faha-50 taonan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM), sy ny faha-200 taona nidiran’ny LMS (London Missionary Society) teto amintsika, haharitra hateloana izao fotoan-dehibe any amin’ny renivohitry ny faritra Diana izao. Filaharambe namakivaky ny tanànan’Antsiranana ary nifarana tao amin’ny Kianja Monisipaly Fandrata no nisantarana ny fotoana, tao amin’ity kianja filalaovam-baolina ity no natao ny fanompoam-pivavahana ho fanokafana izany taon-jobily ny FJKM izany. Tamin’ny lahateny nifandimbiasana no nilazan’ny filohan’ny Synodam-paritany Voalohany Antsiranana, ny hafalian’izy ireo mandray izao fety lehiben’ny FJKM izao na somary sarotra ho azy ireo ihany aza ny fandraisana ireo olona an’aliny marobe manerana ny Nosy tonga any Antsiranana.

Mampiditra ny synodam-paritany ho amin’ny tantaran’ny FJKM ny fandraisana izao lanonana izao hoy izy. Nambarany tamin’izany fa misy fiangonana FJKM miisa 360 ny Synodam-paritany Voalohany Antsiranana ary fiangonana 3 trano no misy ao an-tampon-tanànan’i Diégo. Nandray fitenenana avy eo ny filohan’ny komitin’ny jobily, ny Filoha Marc Ravalomanana, nosoritany nandritra izany fa amin’ny herintaona 2018 vao tena 50 taona ny FJKM, ary 200 taona amin’izay koa ny nidiran’ny LMS, fisantarana ny hetsika ihany izao atao izao hoy izy. Tsangambato roa lehibe no nambarany fa hapetraky ny kristiana FJKM rehetra manerana an’i Madagasikara amin’izao fankalazana roa sosona izao dia ny famitana ny trano lehibe vaovaon’ny sekoly fanofanana mpitandrina eny Ivato, izay efa mandroso tanteraka ny asa fanaovana izany, sy ny fanaovana trano iray lehibe ihany koa any Toamasina, izay toerana nahatongavan’ireo misioneran’ny LMS voalohany, ka ny volana septamba izao hoy ny filoha Marc Ravalomanana no hametrahana ny vato fototr’izany trano izany. Ankoatra izany, sahy, tsy menatra ary tsy mihatsaravelatsihy ny tena kristiana FJKM hoy  i Dada, manàna fanahy mahery sy matanjaka isika noho izany hoy ihany izy.

Be ny fisedrana, tsy mampihemotra antsika izany hoy ny filohan’ny komitin’ny jobily. Tiava ny fahavalonareo ary mivavaha ho an’ny manenjika anareo, misaora ihany koa izay manozona anareo hoy ihany i Dada. Ho sakafom-pifaliana ho an’ireo olona rehetra manerana an’i Madagasikara tonga any Antsiranana dia manolotra omby miisa 25 ny filoha Marc Ravalomanana mivady.  Ny filohan’ny FJKM, ny mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi no nanokatra tamin’ny fomba ofisialy izao taon-jobily izao omaly, nankasitraka ny rehetra tonga any Diégo izy, ary nidera manokana ireo olona 4 mirahalahy nandeha bisikileta niainga avy aty Antananarivo hatrany amin’ny renivohitry ny faritra Diana, nankasitarahany koa ireo avy amin’ny Synodam-paritan’i Bemaraha, izay voatafiky ny dahalo teny an-dalana nefa tonga soa aman-tsara any an-toerana koa, toy izany  ireo STK niharan-doza fa mbola tonga miatrika izao fetin-jobily izao koa. Ny filaharambe namakivaky ny tanàna natao omaly hoy ny filohan’ny FJKM dia midika fa vavolombelon’i Jesoa Kristy izay rehetra nanatanteraka izany. Mijoroa ihany koa hoy izy ka aza menatra ny amin’i Jesoa Kristy.

Nosoritany fa teny Ambohipotsy taloha ny sekoly teolojika ary nafindra eny Ivato amin’izao fotoana. Nanentana ny rehetra koa izy hividy ny fitaovana iombonana izay nataon’ny komity toy ny: tee-shirt, ny satroka,… Fitsangatsanganana any Ramena no hataon’ny rehetra anio, fotoam-pivavahana lehibe kosa rahampitso alahady, haraharan’ny sakafom-pifaliana lehibe ho an’ny rehetra tsy ankanavaka.

Isambilo.

Ny Val 19 Aout4

Pr Harimalala Joseph

Voaporofo fa tsy mahavita azy ny fitondrana ankehitriny

Miha- mivoaka avokoa ny porofo rehetra ankehitriny fa tsy mahavita azy ny fitondram-panjaka misy. Saika amin’ny sehatra rehetra dia ahitana lesoka avokoa amin’izao fotoana ary tsy ahitan’ny mpitondra vahaolana maharitra izany. Mikasika ny tsy fandriampahalemana mantsy dia nanaitra indray hoy i Pr Harimalala Joseph ny antso nataon’ny Praiminisitra amin’ny hanomezana andraikitra ny tanora manoloana izany tsy fandriampahalemana izany. Porofo iray amin’ny tsy fahavitan’ny mpitondra ny andraikiny mantsy ny fanilihana izany indray amin’ny tanora. Raha ny tetibola dia ny mpitandro filaminana no manana be dia be indrindra, kanefa dia ho ankinina amin’ny tanora indray hono ny fitandroana fahalemana.

Mampametra-panontaniana araka izany ny antony mbola ilàna mpitandro filaminana izay efa andoavan’ny vahoaka vola amin’ny alalan’ny hetra kanefa dia mbola ny vahoaka indray no hanankinana ny fiarovana ny ainy sy ny fananany. Midika izany fa ny mpitandro filaminana dia atao hiaro ny sezan’ny mpitondra fotsiny ve fa tsy ny vahoaka sy ny fananany araka ny lazain’izy ireo ? Ny zava-misy ankehitriny anefa dia sarotra ny miady amin’ny asan-jiolahy sy ny dahalo ka mahagaga ny hanankinana izany amin’ny tanora, izay tsy manana fitaovam-piadiana akory, sa ny tanjona dia hamotehana ireo tanora mihitsy ? Raha ny fandinihan’ity mpandinika ity dia famonoana ny tanora malagasy no tanjon’ny Praiminisitra sy ny senateran’i Fianarantsoa nanao iny fanambarany iny fa homena andraikitra ny tanora amin’ny tsy fandriampahalemana ka alefa ho vonoin’ny jiolahy sy ny dahalo izany izy ireo. Fa ny zavatra nanaitra ny saina dia ny nambaran’ny filoham-pirenena tao amin’ny Onjam-peom-panjakana ka nilazany fa tompon’andraikitra amin’izay rehetra ataony ny tsirairay, izay toa milaza fa tsy misy hidirany ve ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Praiminisitra sy ny Loholona avy tany Fianarantsoa momba izay fanomezana andraikitra ny tanora izay ka na hisy faty olona mikararana aza eto izany dia tsy andraikiny ve ? Araka izany dia tsy vaha olana iny fa hevitra taingina toy ny efa nitranga tamin’ny fametrahana ireny Kartie Mobila ireny rehefa tsy vitan’ny fanjakana ny fandriampahalemana teny amin’ny fokontany.

Ho ahy manokana hoy ity mpandinika ity dia ny vahaolana maharitra ho an’i Madagasikara dia ny fampiharana ny tenin’i Jesosy Kristy araka ny nosoratan’i Jaona 13 :34 manao hoe : « Didy vaovao no homeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo ; eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa ». Araka izany dia io no fototry ny filaminana eto Madagasikara ka na iza na iza no hitady izany fampihavanana sy fandriampahalemana izany ka tsy hampihàtra io tenin’Andriamanitra io, dia zava-poana izany ary fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny ihany, satria dia mbola ny fitiavan-tena sy fitiavam-bola ary ny fieboeboana no manjaka amin’ny mpitondra ka tsy hisy fiadanana sy hafaliana izany eto amin’ity nosin-tsika ity. Ankoatra izany raha tsy mbola vonona ny hifona sy hibebaka amin’Andriamanitra ihany koa ny mpitondra sy ny vahoaka amin’ny fahotana vitantsika, araka ny ambaran’ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Ohabolana 28 : 13 manao hoe : « Izay manafina ny fahotany tsy hambinina ; fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po », dia tsy hisy ny fiadanana sy filaminana eto amin-tsika. Fehiny dia mbola averiko ihany hoy ity mpandinika ity, ny fiangaviana anareo 5 mianaka efa nitantana ny firenena mba hamela amin’izay ny resaka valifaty politika an-kolaka sy ny fifankahalana, indrindra amin’izao mialoha ny fifidianana izao mba tsy hidirana amin’ny fahapotehan’ny firenena indray ka ny hamaranako azy dia ny ambaran’ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Levitikosy 19 : 16 sy 18 manao hoe : « Aza mandehandeha manaratsy ny firenenao ; aza mitsangana handatsaka ny ràn’ny namanao ; Izaho no Jehovah. Aza mamaly ratsy na manao lolom-po amin’izay iray firenena aminao ; fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izaho no jehovah ».

Lezama.

CRAM

Tokony hifanaraka ny ho kandidà rehetra fa hanaiky ny voka-pifidianana

 

Maneho ny heviny momba ny fifidianana filohampirenena amin’ny taona 2018 indray ny CRAM na ny Cercle de Réflexion pour l’Avenir de Madagascar. Mahatalanjona hoy ny fanambaran’izy ireo ity resaka lisi-pifidianana ity. Hiandrasana manam-pahaizana avy any ivelany indray afaka volana vitsivitsy. Raha tena manana tanjona amin’ny fifandimbiasam-pahefana tsy misy korontana sy valy faty politika isika dia tokony manao fifanarahana ny kandidà rehetra fa hanaiky ny voka-pifidianana ao anatin’ny fanajana ny Lalàm-pifidianana vaovao. Jerena hoy izy ireo ny vaha olana maharitra amin’ny lisi-pifidianana.
Ny CRAM dia tsy sasatra milaza fa: “Fidian’ny Fokonolona ny Filoham-pokontany sy ny lefiny ary ireo  mpikambana ao amin’ny Vaomiera valo handrafitra ny Antenimieram-pokonolona. Raha ny eo anivon’ny Vaomieran’ny fanisam-bahoaka sy mponina ary ny fanomanana ny fifidianana dia mahazo fiofanana avy amin’ny Minisiteran’ny Ati-tany ireo olona ireo. Mitovy ny “logiciel” hampiasaina amin’ny fanisana ny mponina manerana an’i Madagasikara. Fantatra mialoha ny isan’ny mpifidy isaky ny dimy taona satria izay olom-pirenena feno taona ka mahazo kara-panondrom-pirenena  dia tafiditra avy hatrany ao anatin’ny lisi-pifidianana  isam-pokontany  ary voasoratra anarana amin’ny Ivon-toeram-piofanana eo anivon’ny Distrika amin’ny fanompoam-pirenena ivelan’ny tafika (revolisiona maitso sy revolisiona ekolojika). Tsy mila famatsiam-bola an-tapitrisany “dolara” avy any amin’ny Banque Mondiale” izany hoy ny fanambarana. Raha tsara tantana ny firenena dia tsy olana mihitsy ny mametraka ao anatin’ny teti-bolam-panjakana ny fampitaovana “ordianateurs “isam-pokontany. Io rafitra vaovao io ilay antsoina hoe: ”e-gouvernance”. Ny fanorenana ifotony ny firenena dia midika ny fampandraisan’ny Fokonolona andraikitra amin’ny lafiny rehetra mihitsy. Marihina fa efa voafaritra ao anatin’ny Lalàm-pifidianana vaovao ny daty sy ny volana hanaovana ireo fifidianana eto amin’ny firenena isaky ny dimy taona. Lasa “carte d’identité nationale biométique” no entina mifidy izay hasolo ny “kara-pifidianana” izay miteraka olana hatrany isaky ny fifidianana satria tsy voazara na nalatsaka ny anaran’ny mponina tsy mitovy hevitra na antoko politika amin’ireo Filoham-pokontany notendren’ny mpitondra. Mitombo ny taha-pahavitrian’ny mpifidy satria foana ny hala-bato amin’ny endriny samihafa. Ka raha ny  voka-pifidianana tamin’ny 2013 dia hanao ahoana ny voka-pifidianana amin’ny manaraka raha handray anjara ireo tena tompon-toerana dia Andriamatoa isany Andry Nirina Rajoelina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana? Raha misy ny kandidà vaovao tia tanindrazana hirotsaka, mety hirona amin’izany ve ireo maro an’isa tsy nifidy? Hoy ihany ny fametraham-panontanian’ny CRAM.

Ny Val 19 Aout5

Ny Val 19 Aout2

Ny Val 19 Aout6

Ny Val 19 Aout3

Ny Val 19 Aout7

 

 

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , , , , , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s