Ny Valosoa Vaovao, 13 Janoary 2018.

Ravalo tany Toliara

Tsy manao ny asany ny CFM

 

Maro ny olona mametraka fanontaniana manao hoe : fa inona marina no andraikitra ataon’ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy satria tsapan’ny maro fa toa ny fisehosehoana amin’ny Tele fotsiny no hita misongadina ataon’izy ireo .Vao haingana ohatra no nisy ny fandrabirabiana ny Filoha Marc Ravalomanana sady Mpanolotsaina manokan’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo tany Toliara,  izay nataon’olombitsy nokaramain’ny olon’ny mpitondra. Fihetsika izay mampiady ny samy Malagasy sy mandranitra adim-poko .

Fady eto amin’ny tany sy ny fanjakana ny toy izany saingy ninia tsy niteny ny mpitondra fanjakana izay Ray amandreny iombonan’ny Malagasy indrindra ny avy amin’ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy na ny CFM . Fa ny avy amin’ny Mpanolotsainan’ny Tanànan’Antananarivo kosa dia tsy niandry ela fa nanameloka avy hatrany sady nanakiana koa ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (CFM), ka mahatonga ilay fiteny fantatry ny maro manao hoe: manaiky matoa tsy miteny . Mitaky andraikitra sy asa ny Fampihavanana fa tsy vitan’ny fisehosehoana fotsiny . Vohizina hatrany ny hoe Fampihavanam-pirenena satria firenena nandalo sady mbola miaina krizy i Madagasikara  saingy mbola manjaka ny fihatsarambelatsihy . Tsotra ny resaka ! Rehefa tsy hanao ny asa sy ny andraikitra tokony ho ataony ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy dia tokony ho foanana fa mandany volam-bahoaka fotsiny  , izay no tokony ho izy ! Sa ahoana hoy ianao ? Rina Rabemananjara.

Lalao Ravalomanana

Misokatra amin’ny mpivarotra rehetra ny varavaran’ny CUA

Noho ny fahatongavan’ny Asaramanitry ny taona vaovao 2018 dia tonga niarahaba ny ben’ny tanana Lalao Ravalomanana  tao  amin’ny lapan’ny tanàna  Analakely  ireo  delegen’ny mpivarotra ao Anosibe   sy  ny solotenan’ny mpivarotra ary  ireo mpiandraikitra ny filaminana  ao  amin’ny tsena   ny TAM Anosibe ny Alakamisy lasa teo . Tao anatin’izany,  raha nandray fitenenana ireto  farany    dia nanambara mazava  sy nanome toky ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana  fa vonona izy  ireo    hanao ho   tsena filamatra  an’Anosibe   eto  amin’ny tanànan’Antananarivo    . Hanjaka  ao  an-toerana   hoy  izy  ireo   ny fandriampahalemana sy fahadiovana  mba hanomezana fahafahampo  ny  mpanjifa  maro tonga  miantsena   ao   .

Fa omaly indray dia mbola  tonga niarahaba  ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana   sy ny mpiara-miasa aminy ny delegen’ny mpivarotra manerana ny secteur  eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) :   Behoririka , Andravoahangy  , Pochard, Petite vitesse, Isotry , Ambodin’Isotry ,  Ambohimanarina,   Namontana,  tsena’ny Art Malagasy Digue,  Soamanatombo  sns…  Nandritra izany no nanoloran’izy ireo fanomezana fahatsiarovana  ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana  amin’ny fahatongavan’ny taona  vaovao . Nifanome toky  ny roa tonta  fa  hiara-hiasa  ahafahana  manatsara  ny toeram-piasàna  ho reharehan’Antananarivo renivohitr’i Madagasikara . Ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana kosa   raha nandray fitenenana  dia  nanambara mazava   ny hafaliany  satria tafahaona  ankehitriny    ny ray amandreny  sy zanaka amin’izao taona vaovao izao    , afaka mifampihaino   tsara  isika  izao  hoy izy    ,  ka tsy maintsy misy ny fifampiresahana   hanatsaràna an’Antananarivo  izay   soa  iombonan’ny Malagasy .

Misokatra midanadàna  hoy  ben’ny tanana  ny varavarany hifampiresaka amin’ny mpivarotra raha misy ny zavatra mampiahiahy .  Raha mametraka  fangatahana fihaonana ianareo   hoy izy  androany  dia  iray andro ihany dia mivaly io fangatahanareo  io .  Aoka  isika  hoy izy mba hiova  toe-tsaina   , ka tsy ho voafitaky ny  mpanely tsaho  fa hoe  hamidin’ny ben’ny tanàna  ny tsena etsy sy eroa.  Vokatr’izany   mba   hanatsaràna  ny fomba  fiasa   dia   nanambara   ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana  fa   tokony   hanangana  kaomisiona   ny   tsena  lehibe  tsirairay  , ka  izay mahasolo  tena azy ireo no ho tendrena amin’izany   , heverina  fa tokony  isaky  ny 3 volana  no hisian’ny  fihaonana , nefa raha misy ny hamehana  dia afaka  mihaona amin’ny fotoana  rehetra  amin’ireo  kaomisiona  ny ben’ny  tanàna Lalao Ravalomanana .

Fehiny , vonona hiara-hiasa   amin’ny  ben’ny tanàna  ny delegen’ny mpivarotra  eto Antananarivo renivohitra  , ny  mpitantanana ny tanànan’Antananarivo ihany koa  nanome toky  azy  ireo  fa  ho vary sy rano  amin’izy  ireo  ,  ny fanarahana  ny lalànakosa na izany aza tsy maintsy atao . Helisoa

Val 13 Jan4

Val 13 Jan8

Filoha Ravalomanana

Any Paris Frantsa ary hiverina tsy ho ela

Tonga any Paris renivohitra Frantsay omaly ny Filoha Marc Ravalomanana, rehefa nijnona kely tany Nairobi renivohitra Kenyana ny fiaramanidina izay nitondra azy. Nambaranymialoha ny niaingany teny Faravohitra fa hitafa amin’ny filoha Kenyana Uhuru Kenyatta izy, satria ity farany no faharoa tamin’ilay fifaninanana taty Afrika momba ny fahaiza-mitarika na Leadership fa ny filoha Ravalomanana kosa no voalohany. Tsar any mifanaja hoy izy satria adin’ombalahin’ny mpianakavy iny fifaninanana momba ny Leadership taty Afrika iny ka ny maharesy tsy hombiana ny resy n any faharoa tsy akoraina. Any Paris Frantsa, hihaona amin’ireo ao amin’ny antoko Tiako I Madagasikara Frantsa n any TIM Frantsa sy ireo Malagasy rehetra monina any ivelany tsy ankanavaka anio tolakandro ny filoha Marc Ravalomanana, hiara-hankalaza amin’izy ireo ny taona vaovao. Hanana ny anjara toerany ny TIM Frantsa sy ireo Malagasy monina any ivelany amin’ny fanohanana azy aminy fifidianana filohampirenena amin’ity taona 2018 ity, hanampy ny Filoha nasionalin’ny antoko TIM eo amin’ny hoenti-manana sy ny ara-pitaovana izy ireo.

Harahantsika eto ihany ireo fandaharam-potoanany hafa any ivelany, efa naverimberina hatramin’izay fa mikatsaka hatrany ny tombontsoan’ny vahoaka Malagasy ihany koa izy amin’ny fivoahana any ivelany toy izao, na mbola tsy eo amin’ny fitondrana aza ny tenany. Andro maromaro no hijanonany any ivelany izao, ary heverina fa tsy maintsy hitondra voandalana an’i Dada amin’ny fiverenany tsy ho ela eto an-tanindrazana. Mikasika ny raharaham-pitsarana izay hetsehin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao indray na dia efa azo lazaina ho nivalona aza iny raharaha 8 taona lasa iny, dia manamafy hatrany ny Filoha Marc Ravalomanana fa fitsarana tsy mahefa no nitsara izany, ka tsy misy ny mampanahy azy. Efa ho 3 taona mahery tokoa izy no niriaria teto an-tanindrazana tsy nosamborina koa nahoana no amin’izao fotoana no hisy izany?  Vakiana fotsiny hoy ny tanora ankehitriny izay, mampihomehy na mampitokiky ny ataon’ny fitondrana amin’izao fotoana hoy ny hafa…

Ny Valosoa

Ravalo Ivato Kenya1

Tsy hampiadana ny Malagasy ny fitondrana HVM

Vaovao ny taona  na efa hisasaka aza  ny volana janoary amin’izao  fotoana   hanoratanay  izao . Arak’izany   nanantena  ny  rehetra   araka ny kabary  firariantsoa   nataon’ny filohan’ny repoblika   Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha   fa ho taona VAOVAO hanjakan’ny fiadanana ho an’ny vahoaka Malagasy ny taona 2018  ,  nefa    toa ny mifanohitra amin’izany no hita ankehitriny .  Ny vahoaka Malagasy  misedra  ny  fahantrana   ,  tsy mitsaha-mitombo ny  vidin’entana toy ny vary  izay foto-tsakafon’ny Malagasy . Tsy novakian’ny fitondràna  HVM loha anefa izany , satria na ny  fisondrotan-karama  tokony nomena ny mpiasa aza tsy nisy  tamin’ny kabarin’ny filoha . Hiadana  sy ho finaritra amin’izany ve ny vahoaka Malagasy amin’ity taona 2018 ity? Anjaranao ny mandinika sy mieritreritra ny valin’izany .

Vao niandoha ny taona  dia mpiasa miisa 9000 no tapaka karama , koa hiadana sy ho finaritra ve izy ireo amin’izany ?  Raha ny resaka politika indray dia vao mainka mihamafy hatrany  ny  fanenjehana  ny mpanao politika   tsy mitovy hevitra amin’ny mpitondra . Rehefa mikabary anefa  ny filohampirenena dia natao ho an’ny vahoaka Malagasy 22 tapitrisa  izany  fa tsy ho  an’ny andian’olona   mankasitraka  ny fitondràna ankehitriny  fotsiny .  Vao niandoha  ny taona  dia  ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) no iharan’ny ankasomparan’ny mpitondra HVM   , efa nisy izany fa nihamafy  hatrany   ankehitriny   . Hita izany tany Toliara raha  nikasa   hanao  fifampiharabàna tratry ny taona tamin’ireo mpomba azy tany an-toerana   ny filoha Marc Ravalomanana . Nisy ny soratra manakana ity farany   nataon’ny  mpomba ny fitondràna HVM any antoerana tsy handingana  an’i Toliara  , ny toerana hanaovana  fivoriana   tsy navelan’ny EMMOREG  nidirana  . Taiza no mbola nisy zavatra   manakana ny  Malagasy iray  tsy handia any amin’ny faritra  eto Madagasikara   raha tsy tamin’izao fitondràna HVM   izao ? Voararan’ny lalampanoeranana Malagasy anefa ny fihetsika toy izany , nefa dia olombe amin’ity fitondràna ity  no maniraka mpamaraky  jiolahimboto hanao fihetsika tsy   mendrika   hampiadiana   ny samy Malagasy  ,  koa  hampiadana sy  haha finaritra ny Malagasy ve ny fihetsika toy izany ?   Ny  haino amanjerim-panjakàna TVM no nandefa   io vaovao io izay   nampisy resabe tamin’ny tambazotran-tserasera  sy  ny fampahalalam-baovao  maro samy hafa   satria dia nalefa tao anatin’io onjampeom-pirenena io ny vaovao mampiady ny samy Malagasy io  , koa   hampiadana ny Malagasy amin’izao taona vaovao izao ny fihetsika toy izany ?

Eto moa dia ny filoha nasionalin’ny antoko Tikoa i Madagadikara  no lasibatr’izao fitondràna HVM  izao  satria  mpanao politika hatahorany  indrindra eto amin’ny firenena, tsy sahy miseho mivantana  ireto farany  hoe matahotra ny filoha Marc Ravalomanana ,  fa dia vakiana fotsiny hoy ny fitenin’ny tanora   izy ireo  . Ankoatra  izay ,   niaraka  nisakafo maraina tamin’ny mpanao gazety  ny filoha Marc Ravalomanana  ny  Alakamisy lasa teo , nisy ny fanontaniana  nanitikitika ny mpanao gazety   mikasika ny raharaha 7 febroary  tamin’izany   , namaly mazava ny filoha Marc Ravalomanana  fa tsy manankery   ny tribonaly nits ara azy , ka heveriny ho toy ny tsy misy iny , ary tsy natrehany rahateo. Ny androtr’iny ihany dia namaly bontana ny minisitry ny fitsaràna  fa manankery  hono   ary azo hampiharina  ny fanamelohan’ny fitsaràna  an’i Dada  izay efa ho 10 taona   taty aoriana , hatramin’izay anefa inona no natao teo ?

Maro ireo didy  tsy  asian’ny fitsaràna resaka ny fampiharana azy :  raharaha mpiasan’ny Air Mad  noroahiny   miisa 5 nandresy teo amin’ny tribonaly miady amin’ny fanjakàna , nefa tsy nasiana resaka . Rehefa bangoina izany rehetra izany dia tsy hampiadana ny vahoaka Malagasy mihintsy ny fitondràna HVM   amin’ity  taona  2018  ity fa resa-be  FOTSINY NO BETSAKA.  Helisoa.

Val 13 Jan2

Val 13 Jan5

Karaman’ny mpiasampanjakàna   tapaka

Misy no mbola tsy tafaverina hatramin’izao

Helisoa
Fotoantsarotra  ho an’ny tokantrano Malagasy ny  volana janoary , ao anatin’izany indrindra anefa dia maro ireo mpiasam-panjakàna tapaka  karama no mitaraina  satria tena ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka  izy ireo ankehitriny  . Ny fisondrotry ny vidim-piainana  efa mila tsy ho zaka   nefa  dia izao no mahazo azy ireo   Raha tena ray amandreny mitsinjo  ny  vahoaka  Malagasy  ny mpitondra HVM ankehitriny dia tokony hamerina faran’izay haingana  io karama io , Ny filoha Hery Rajaonarimampianina  efa nanome baiko ny hamerenana  ny karama tapaka faran’izay haingana  mialohan’ny faran’ny taona  , nefa toa antso  an’efitra ihany izany ankehitriny .fa tsy  nisy mpihaino  . Hany ka lasa   mampametram-panotaniana ihany ny olom-pirenena tsirairay hoe : tsy to teny amin’ireo olona eo ambany fifehezany intsony  ve  ny filohampirenena Hery Rajaonarimampianina ?  Mampangidy hoditra ny mpitondra HVM anefa ity  fihetsika  nataon’ny fitondràna  manapaka karama  ao anatin’ny fety ity , sa misy olona manipy hoditr’akondro   ny filoha Hery Rajonarimampianina    ny  manodidina azy ao  e?

Filan-kevitry ny tanàna

Lany ny tetibolan’ny CUA amin’ity taona 2018 ity

Rina Rabemananjara
Lany  tao amin’ny  Fivoriana ara-potoanan’ny  Filankevitra Monisipalin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA),   izay nodinihana nandritra ny 10 andro ka nifarana oamy Zoma 12 janoary 2018, ny Teti-bola iasana ho an’ny  taona 2018 eo anivon’ny  Kaominina Antananarivo Renivohitra ; nasiana fanamarihana ka mila jerena manokana ny fidiram-bolan’ny   Kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny alalan’ny   Toeram-pivoahan’ny daholobe na ny WC Public sy ny eny amin’ny tsena. Momba ny tetik’asa eo anivon’ny Tsipy kanetibe kosa dia nahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fanapahankevitra satria mbola mila fandinihana lalina . Fantatra koa fa nekena nandritra ny fivoriana ny hanofan’ny orinasa SATOM ny tanin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra any Mahavelona  Ankazobe, izay manana velarana 832 m2 ka 1 Tapitrisa Ariary isam-bolana no vola miditra amin’ny CUA amin’izany , ity orinasa ity ihany koa no hisahana ny fiarovana ny faritra manodidina 45 Ha .  Manaraka izany dia  nomen’ny Filankevitry  ny Tanànan’Antananarivo alalana ny fanangonan-ketra miditra amin’ny CUA  amin’ny alalan’ny finday na ilay antsoina hoe : Mobile Banking saingy tsy maintsy hajaina kosa ny lalàna. Hahazoana tombotsoa ity fomba iray ity satria afaka hialana amin’ny tsy fandriampahalemana sy ny kolikoly. Nekena koa   ny hampiasana ny toerana eny  amin’ny fasam-bahiny Anjanahary  ho an’ ireo olona miisa 18 nanao fangatahana ary nahazo baiko ny Mpanatanteraka  ny hitakiana ny  vola tokony mbola hiditra teo taloha sy ny vaovao. Momba ny antsoina hoe  “Plan d’Urbanisme de Détail” kosa, izay mahakasika ny tany eny Andraharo dia tapaka fa mbola mandalo ao amin’ny Kaomisiona atao hoe : Commission d’ Urbanisme ny raharaha. Amin’ny ankapobeny dia misy lohahevitra 4 lehibe no fonosin’ny Tetibolan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra 2018  dia ny Tetibola amin’ny fandaminana sy fandrindrana ny asa   ; ny Tetibola ho an’ny fotodrafitr’asa ; ny Tetibola momba ny Sosialy sy ny Kolontsaina ary ny Tetibola ho an’ny Fitsinjaram-pahefana mba tsy hivangongo amin’ny foibe .

Val 13 Jan6

Val 13 Jan7

Pr Harimalala Joseph

Aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo mpitondra

Lezama

Resabe indray tato ho ato ny filazana hisamborana na hanaovana Notam ny filoha Ravalomanana, taorian’ny fanehoan-kevitra nifanaovany tamin’ny mpanao gazety farany teo iny. Ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny bokin’i Lioka 6: 37 no hitondran’i Pr Harimalala Joseph ny fanehoan-keviny amin’ity anio ity, izay milaza manao hoe: “Ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina hianareo”. Araka io voalazan’ny tenin’Andriamanitra io dia ampanetren-tena hoy ity mpandinika ity fa mibaribary ny tsy fahamarinana sy fitongilanana ao amin’ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana. Mampametra-panontaniana mantsy hoy hatrany ity mpandinika ity satria fotoana lava no efa nahatongavan’ny filoha Ravalomanana Marc teto an-tanindrazana kanefa dia navelanareo hiriaria nilamina teto izy ka izao indray vao hoe hosamborina sy ho gadraina mandra-maty?

Ny manaitra mantsy dia ao anatin’ny vanim-potoana hiatrehana ny fifidianana ve vao lazaina fa tokony higadra indray izy? Io no ilazana fa mitongilana sy miangatra ny HVM sy ny mpitsara fa tsy mitsara araka ny marina tokoa, noho ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-pahefana diso tafahoatra sy ny fahatahorana mafy ny filoha Ravalomanana Marc hilatsaka ho fidiana satria efa azo antoka fa tsy hahazo vato velively hianareo raha ny zavamisy nataonareo teto Madagasikara no refesina, ary efa fantatrareo fa tsy mamin’ny fon’ny vahoaka ianareo? Koa eo anatrehan’io tenin’Andriamanitra teo ambony io dia miantso anareo mpitondra fanjakana ankehitriny sy ny eo anivon’ny fitsarana aho, hoy ity mpandinika ity mba hampitsahatra ny fanenjehana lava ny filoha Ravalomanana fa hidiran-doza sy hanenina tongotra aman-tanana ianareo mpitondra satria aza adino fa olon’Andriamanitra iny ary manana iraka manokana hampandroso an’i Madagasikara satria mbola miaraka amin’ilay mpitsara ambony mihoatra izay heverinareo ao ambony ao, izay tompon’ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatreto an-tany.

Aoka araka izany mba tsy ho diso fahavalo hianareo HVM, indrindra ny raharaha 7 Febroary no hitsaranareo azy, izay mbola mahasaringotra ny maro aminareo mpitondra ireo anie izany  nandritra ny fitondrana tetezamita nisy anareo e! Manamarina izany ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Matio 24: 9-11 manao hoe: “Ary dia hatolony ho amin’ny fahoriana hianareo ka ho vonoiny; ary ho halan’ny firenena rehetra hianareo noho ny anarako. Ary amin’izany andro izany dia ho tafintohina ny maro, ary hifampiampanga sy hifankahala izy. Ary hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro”. Araka io tenin’Andriamanitra io dia tsy ny filoha Ravalomanana no namono sy nandatsa-drà ny olona ny 7 febroary fa baikon’ireo mpaminany sandoka mba hahafahany milaza sy manamarin-tena hoe: io ary ilay nolazaiko fa tena hisy rà mandriaka rehefa miala eo amin’ny fitondrana ny filoha Ravalomanana ary porofon’izany dia tsy avy tao an-dapa ny tifitra fa avy tany an-damosin’ny olona nentina niani-dapa ka dia tanteraka io tenin’i Jesosy teo ambony io kanefa dia ny filoha Ravalomanana no nanilihana ny rihitra. Ny hazo avo tokoa halan-drivotra tokoa ka hamaranako azy dia tenin’i Jesosy ao amin’ny Jaona 17: 14 manao hoe: “Efa nomeko azy ny teninao; ary halan’izao tontolo izao izy satria tsy naman’izao tontolo izao, tahaka ahy  tsy naman’izao tontolo izao”. Lezama

Val 13 Jan3

Val 13 Jan

 

Publicités

A propos Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris

Pour une prise de conscience citoyenne des Malagasy
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s